akril displeýler dur

“Luminous 2” derejeli akril wape suwuk displeý stendi

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

“Luminous 2” derejeli akril wape suwuk displeý stendi

“Luminous 2 Tier” akril wape suwuk displeý stendi bilen tanyşdyrmak - CBD ýaglaryňyzy, elektron şireleriňizi we wape şireleriňizi ajaýyp we göze ýakymly görnüşde görkezmek üçin ajaýyp çözgüt.Biziň displeý stendlerimiz, ähli aýratyn zerurlyklaryňyza görä düzülip, ​​önümleriňizi tapawutlandyrmak üçin niýetlenendir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Specialörite aýratynlyklar

Elektron şireli displeýimiz täze müşderileri özüne çekmek we satuwy ýokarlandyrmak üçin ajaýyp guraldyr.Customörite dizaýn logotiplerimiz, adaty ululygymyz we material reňk opsiýalarymyz bilen birlikde, markaňyzyň tapawutlanmagyny üpjün edýär.Bu displeýiň önümleriňizi görkezmegiň iň amatly we özüne çekiji usullaryndan biridigine kepil geçip bileris.

2 derejeli elektron şireli displeýimiz ýeňil, ýöne çydamly ýokary hilli arassa akrilden ýasaldy.Bu material önümleriňiziň ähli tarapdan aç-açan görünmegini üpjün edýär, ýagtylyk aýratynlyklary bolsa prezentasiýaňyza ajaýyplyk goşýar.Ekranyň stendleri bilen, CBD ýaglaryňyza, elektron suwuklyklaryňyza we elektroniki şireleriňize iň gowy görünmegine we müşderileriň ünsüni özüne çekip bilersiňiz.

Wape şiresi displeýimiz iki gatly dizaýny kabul edýär, şol bir wagtyň özünde birnäçe önümi görkezmek üçin giň ýer berýär.Iki gatlak, prezentasiýaňyza agzybirlik duýgusyny üpjün etmek üçin aýratyn marka reňkleriňizde düzülip bilinýän guşak bilen bölünýär.Guşak, önümimiziň tekjäniň arkasyndan süýşmeginiň öňüni alýandygy sebäpli, dizaýnymyzyň funksional aýratynlygydyr.

Elektron şireli displeýlerimiz kiçi we uly bölek ýerleri üçin ajaýyp dürli ölçeglerde bolýar.Biziň eýelerimiz, diametri 70mm çenli dürli ululykdaky çüýşelere laýyklaşdyrylyp bilner.Bu, önümiňiziň ululygyna garamazdan, ekran tekjelerimizde amatly ýerleşmegini üpjün edýär.

Elektron şirelerimiziň ekrany diňe bir bölek satuw görnüşi däl, eýsem söwda sergilerinde, konferensiýalarda we beýleki çärelerde ulanmak üçin ajaýyp.Onuň ýeňil dizaýny götermegi aňsatlaşdyrýar we düzülip bilinýän guşak aýratynlygy, nirä barsaňyzam markaňyzyň tapawutlanmagyny üpjün edýär.

Gysgaça aýtsak, 2 derejeli yşyklandyrylan akril elektron şiresi görkeziş stendimiz, CBD ýaglaryny, elektron suwuklyklaryny we elektron şirelerini görkezmek isleýän islendik iş üçin hökmany şertdir.Düzülip bilinýän logotip, ululyk we material reňk opsiýalary bilen bu displeý stendi ähli ululykdaky kärhanalar üçin ajaýyp.Onuň ýeňil dizaýny, giňligi we düzülip bilinýän aýratynlyklary ony bölek we wakalary ulanmak üçin köp taraply we özüne çekiji saýlamaga öwürýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň