akril displeýler dur

LANCOME üçin görkez

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

LANCOME üçin görkez

2-nji hadysa

“Akril World” Lancôme bilen birleşip, ajaýyp kosmetika displeýini döredýär

Qualityokary hilli akril displeý önümleriniň öňdebaryjy öndürijisi bolan “Akril World”, LANCOME bilen hyzmatdaşlykda, sarp edijileri haýran galdyrjak ajaýyp kosmetiki displeý döretmek üçin hyzmatdaşlyk etdi.Olaryň hyzmatdaşlygy, LANCOME-iň ýokary derejeli kosmetika serişdelerini ajaýyp görkezýän ajaýyp akril kosmetiki displeýleriň köpüsine sebäp boldy.

“LANCOME” üçin ähli dürli stil kosmetiki displeý stendi olaryň hyzmatdaşlygynyň ajaýyp mysalydyr.LANCOME önümlerini amatly we owadan görnüşde görkezmek üçin döredilen owadan displeý.Qualityokary hilli arassa akriliň ulanylmagy ekrana çylşyrymlylyk we kaşaňlyk berýär, dürli gatlaklar we bölümler önümiň amatly görünmegini üpjün edýär.

Differenthli dürli stil kosmetiki displeý stendi dürli görnüşlerde bar, olaryň her biri LANCOME-iň ajaýyp kosmetikasynyň belli bir setirine laýyk gelýär.Derini bejermekden başlap, kosmetika önümlerine çenli, her displeý stendi dürli önümleri iň özüne çekiji görnüşde görkezmek üçin döredilip, müşderilere has ynamly satyn almak kararlaryny almaga kömek edýär.

Akril dünýäsi ýokary hilli akril önümleri bilen hemişe tanalýar, ýöne LANCOME bilen bu hyzmatdaşlyk, diňe gowularyny talap edýän pudaga ünsi jemläp, döredijiligini we täzeligini görkezmäge mümkinçilik berýär.Kompaniýa akril önümleri öndürmekde toplan tejribesini, müşderilere ýatdan çykmajak söwda tejribesi bilen üpjün edip, owadan we işleýän displeýleri döretmek üçin ulanýar.

aunsd (1)
aunsd (2)

“Akril World” -yň hiline ünsi, her displeýiň diňe bir görnükli bolman, eýsem gündelik ulanylyşyň berkligine çydamly bolmagyny üpjün edýär.Hünärmen dizaýnerler we inersenerler topary, owadan ýaly işleýän displeýleri döretmek üçin iň täze tehnologiýalary ulanýarlar.

Umuman aýdanyňda, “Akril dünýäsi” bilen “LANCOME” -iň hyzmatdaşlygy häzirki wagtda bazardaky iň owadan kosmetiki displeýlere sebäp boldy.Jikme-jikliklere bolan ünsi, hiline ünsi we innowasiýa ygrarlylygy müşderileri haýran galdyrjak we ýatdan çykmajak täsir galdyrjak displeýlere sebäp bolýar.Akril önüm öndürmekde toplan tejribesi we ýokary derejeli kosmetika bilen LANCOME-iň abraýy bilen bu hyzmatdaşlyk, kosmetika pudagy üçin islenýän we işleýän önümleri öndürjekdigine şübhesiz.


Iş wagty: Iýun-12-2023