akril displeýler dur

Sorag-jogap

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

1. Sitatany nireden alyp bilerin?

Adatça, gözlegiňizi alanymyzdan soň 24 sagadyň dowamynda sitata berýäris.

2. Töleg şertleri barada näme aýdyp bilersiňiz?

“PayPal” ýa-da “T / T” ýa-da “Western Union” -y kabul edip bileris, harydyňyzy ibermezden ozal 70% goýum üçin önümçilik üçin öňünden tölejekdigiňizi aýdyň.

3. Hiliňizi barlamak üçin nädip nusga alyp bilerin?Mysal bahasy we eltip beriş wagty barada näme aýdyp bilersiňiz?

Elbetde.bahany tassyklandan soň size bir nusga berip bileris. Mysal üçin gowşuryş wagty 3-7 gün siziň dizaýnyňyza bagly.

4. OEM dizaýnyny kabul edýärsiňizmi? Dizaýny biziň üçin edip bilersiňizmi?

Hawa, hoş geldiňiz.Ekranyň dizaýnynda we önümçiliginde baý tejribä eýe bolan hünärmenler toparymyz bar · Başarsaňyz ýa-da degişli suratlar bilen bize nusgalary hödürläň we pikirleriňizi ajaýyp görnüşde durmuşa geçirmäge kömek ederis.

5. Gaplamak usulyňyz nähili?

Gaplamamyz howpsuz eksport standarty, müşderiniň ýörite gaplamagy talap etmegine esaslanyp bileris ... Biz siziň islegiňize görä aýratyn bukjany çap edip bileris.

6. MOQ näçe we gowşuryş wagtyňyz näçe?

MOQ dürli dizaýnda esaslanýar, 20f konteýner 15daw.40f konteýner 15-20 gün, gowşuryş wagty üçin dürli MOQ bar.Bu sargyt mukdaryna we önümiň görnüşine we sargyt beren möwsümiňize bagly, önümçiligimiz diňe Hytaýyň bahar festiwalynda ýanwar ýa-da fewral aýlarynda garaşylýar

7. Önümçilik hakda näme?

Hil: Gowy önüm öndürmek we iň gowusyny döretmek.

Hiliň gözegçilik ulgamynyň we QC standartynyň başyndan ahyryna çenli ýerine ýetirilmegi · Önümçilik döwründe ýüze çykýan islendik problema öňünden habar berler.

8. Barlag nähili?

Harytlar iberilmezden ozal mukdaryna garamazdan ýokary hünärli QC tarapyndan barlanar. · Mümkin we zerur bolsa siziň tarapyňyz tarapyndan gözden geçiriler ... Biziň standart gözleg derejämiz: müňden gowrak iberiş ... Çalt eltip bermek üpjün edilýär.

Harytlary wagtynda eltip bilmeýändigimiziň haýsydyr bir sebäbine, sebäpleri size habar berler we ikimiz tarapyndan ylalaşylan çözgüt usullaryna ýetersiňiz.

9. Satuwdan soňky hyzmatlar barada näme aýdyp bilersiňiz?

Satuw hyzmatyndan soň birinji derejäni a / usul hökmünde alarsyňyz.

Sargyt baradaky ähli resminamalar iberilenden soň 3 günüň içinde taýýarlanar. Iň soňky taslama ýa-da pikirler zerur bolsa her aý siziň bilen paýlaşylyp bilner

Işewürlik mümkinçiligini agdyklyk etmek üçin bazaryň täze tendensiýasy we stili bilen size habar berler

10. Täze stil barada näme aýdyp bilersiňiz?

Gözleg we gözleg toparymyz köne önümleri kämilleşdirmegi we täze önümleri ösdürmegi dowam etdirýär.müşderilerimize täze stillerimizi yzygiderli maslahat berýäris.

11. Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?

Hawa, seljeriş / laýyklyk şahadatnamalaryny goşmak bilen resminamalaryň köpüsini berip bileris;Insurancetiýaçlandyryş;Gerek bolsa gelip çykyşy we beýleki eksport resminamalary.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?