akril displeýler dur

Akril sagat displeý tekjesi köp sanly halka we kub bloklary bilen

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

Akril sagat displeý tekjesi köp sanly halka we kub bloklary bilen

Önümiňize müşderileri çekmek kyn bolup biler, esasanam bazarda birnäçe tonna wariant bar bolsa.Markaňyzy tapawutlandyrmagyň iň oňat usullaryndan biri, köp nokatly we köp sanly halkaly akril sagat displeýini ulanmakdyr.Bu önüm sagadyňyzy görkezmegiň funksional we estetiki taýdan ýakymly usuly bilen üpjün etmek üçin döredildi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Specialörite aýratynlyklar

Bu akril sagat displeýi islendik sagat dükany, şaý-sepler dükany ýa-da söwda sergisi üçin ajaýyp.Bu, potensial müşderileriň ünsüni çekmek we önümleriňizi hünär taýdan görkezmek üçin ajaýyp usul.Stendde bir wagtyň özünde birnäçe sagat görkezmäge mümkinçilik berýän birnäçe ýeri we C halkany birleşdirýän özboluşly dizaýn bar.

Bu önümiň tapawutly aýratynlyklaryndan biri, stendiň aşagyndaky akril kub.Bu meýdançalar sagadyň köp pozisiýaly çap edilen markasyny görkezmek üçin niýetlenendir.Belli bir sagady ýa-da markany mahabatlandyrmak isleseňiz bu aýratynlyk has peýdalydyr.Logotipli gutynyň aşagy yzky panelde çap edilýär we müşderilere her sagadyň markasyny we stilini kesgitlemegi aňsatlaşdyrýar.

Akril sagat displeýiniň ýene bir ajaýyp aýratynlygy, sazlanyp bilinmegi.Logotip ýeri, sagadyň ýagdaýyny görkezmek üçin düzülip bilner, dürli dizaýn we ululykdaky sagatlary görkezmegi aňsatlaşdyrar.Bu aýratynlyk, dürli gaýyş uzynlygy ýa-da korpus ululygy bilen birnäçe sagat bar bolsa peýdalydyr.

Akril sagat displeýinde işleýän we ajaýyp häzirki zaman minimalist dizaýny bar.Açyk akril material, müşderilere sagatlaryňyzy ähli tarapdan görmäge mümkinçilik berýär we özüne çekiji bolýar.Bu önüm, şeýle hem, çydamly we çydamly ýokary hilli materiallardan ýasalyp, ony işiňiz üçin ajaýyp maýa goýýar.

Wizual özüne çekiji bolmakdan başga-da, akril sagat displeýleri hem işleýär.Söwda sergileri we çäreleri üçin ajaýyp edip, ýygnamak we sökmek aňsat.Şeýle hem ýeňil we göçme bolup, ony dükanda ýa-da stendde aňsatlyk bilen aýlamaga mümkinçilik berýär.

Sözümiň ahyrynda, akril sagat displeýi sagatlary hünärli we ajaýyp görnüşde mahabatlandyrmak isleýän islendik iş üçin ajaýyp önümdir.Özboluşly dizaýny, köp ýeri we C halkalary, sazlanyp bilinýän nyşan ýerleri we akril kub ony köp taraply we amaly saýlamaga öwürýär.Stendiň häzirki zaman estetiki we ýokary hilli materiallary ony uzak wagtlap maýa goýýar.Sagatlaryňyzy görkezmegiň we müşderileri özüne çekmegiň usulyny gözleýän bolsaňyz, akril sagat displeýini ilkinji saýlawyňyz hökmünde kabul ediň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň