akril displeýler dur

Akril c-halka bloky LCD displeý ekrany bilen tomaşa ekrany

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

Akril c-halka bloky LCD displeý ekrany bilen tomaşa ekrany

Iň soňky täzeligimiz bilen tanyşdyrmak, LCD displeýli akril sagat displeýi.-Eke-täk displeý enjamy, häzirki zaman tehnologiýalaryny ýumşak dizaýn bilen birleşdirip, sagat höwesjeňleri we satyjylar üçin aýratyn tejribe berýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Specialörite aýratynlyklar

Qualityokary hilli akril materialdan ýasalan bu sagat stendi, ýekeje sagady görkezmek üçin ajaýyp platforma.Arassa inedördül bazada sagady ygtybarly saklamak üçin C halkasy bar, LCD displeý bolsa bu kaşaň stendde ajaýyplyk goşýar.

Dürli sagat stilleri üçin niýetlenen bu displeý stendi, gymmatly kolleksiýaňyzy paýhasly müşderilere görkezmek üçin ajaýyp.Stendiň içine integrirlenen LCD monitor, marka mahabatlaryny ýaýlyma berip, kaşaň sagat markalary we ygtyýarly dilerler üçin täsirli marketing guralyna öwrüler.Goşulan uzakdan dolandyrmak bilen, ekrany aňsatlyk bilen dolandyryp we dolandyryp bilersiňiz, markaňyzyň nyşanyny we mahabatyny aňsatlyk bilen görkezip bilersiňiz.

LCD displeýli akril sagat displeýi dizaýn, reňk, material we logotip taýdan ýokary derejede düzülip, ​​bölek ýerler, täjirçilik kärhanalary we kaşaň sagat butikleri üçin iň oňat displeý çözgüdi bolýar.Wagtyňyzy owadan we ýatdan çykmajak görnüşde saklamak üçin ajaýyp displeý hödürleýär, gymmat bahaly zatlaryny görkezmek üçin kaşaň displeý gözleýän her bir adam üçin hökmany zat.

Bu innowasion sagat displeý çözgüdi diňe bir kaşaň sagat kolleksiýaňyz üçin ajaýyp aksessuar däl;wagtyňyzy goramak we görkezmek üçin işleýän gural hökmünde iki esse köpelýär.Qualityokary hilli akril material sagadyňyzy tozandan, çyzuwlardan we zeperlerden goramak bilen, gymmatly kolleksiýaňyzyň üýtgemezligini üpjün edýär.

Umuman aýdanyňda, LCD displeýli akril sagat displeýi ajaýyplygyň we amalylygyň ajaýyp utgaşmasydyr, dürli sagat görkezip bilýän köpugurly we döwrebap displeý çözgüdi gözleýän sagat höwesjeňleri we satyjylar üçin hökmany maýa goýumdyr.Highlyokary düzülip bilinýän, çydamly we gymmat bahaly zatlaryňyzy goraýar, şol bir wagtyň özünde pes bahadan ajaýyp täsir galdyrýar.Sagat kolleksiýaňyzy iň soňky displeý bilen bejeriň - akril sagat displeýini şu gün LCD displeý bilen alyň!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň