akril displeýler dur

Akril 3 derejeli arassa ýaşyl akril elektron suwuk / e-şireli stend

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

Akril 3 derejeli arassa ýaşyl akril elektron suwuk / e-şireli stend

3 derejeli arassa ýaşyl akril elektron suwuk displeý stendi, elektron çilimleri, wape çukurlaryny we CBD ýagyny görkezmek üçin köpugurly we özleşdirilip bilinýän çözgüt.Biziň modul görnüşli stape görnüşli vape displeýimiz, dürli önümleri saklamak üçin niýetlenendir we bu islendik wape ýa-da CBD nebit satyjysy üçin hökmany bolar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Specialörite aýratynlyklar

3 derejeli CBD ýag görkeziş stendimiz hem ýokary hilli akril materialdan, hem ajaýyp, hem çydamly.Ajaýyp we döwrebap, özboluşly açyk gök dizaýny, islendik dükan ýa-da söwda sergisi üçin ajaýyp displeýdir.Modul dizaýny bölek satyjylara displeýleri sazlamaga we zerur bolanda derejeleri aňsatlyk bilen goşmaga ýa-da aýyrmaga mümkinçilik berýär, üýtgeýän önüme ýa-da mahabat zerurlyklaryna aňsatlyk bilen uýgunlaşyp bilýän köpugurly displeýleri döredýär.

Wape modully displeýimiz diňe bir ajaýyp görünmek bilen çäklenmän, eýsem berkitilip we aýrylyp bilinmez.Giň we ykjam elektron şiresi stendine mätäç satyjylar üçin amaly çözgüt hödürleýär.Bu giňişligi giňeltmek we tertipli we özüne çekiji görkeziş meýdançalaryny döretmek isleýän kärhanalar üçin ajaýyp saýlawdyr.

“Üç modully CBD ýag displeý racky” düzülip bilinýän ölçeglere eýedir we islendik giňişlige laýyk düzülip, ​​islendik dükanyň ýerleşişine laýyk bolar.Mundan başga-da, her tekjäniň aýrylyp bilinýän dizaýny, saklamagy we daşamagy aňsatlaşdyrýar, bölek satyjylara displeýlerini çalt we aňsatlyk bilen gurmaga we düşürmäge mümkinçilik berýär.

Şeýle hem, elektron şirelerimiziň marka we marketing strategiýasyna yzygiderli laýyk gelmegini üpjün etmek üçin ýörite logo marka görnüşlerini hödürleýäris.Toparymyz, markasy, ululygy ýa-da materialy bolsun, aýratyn talaplaryňyza ekrany sazlamak üçin siziň bilen işleşip biler.

Umuman aýdanyňda, 3 derejeli açyk gök akril elektron suwuk displeýimiz, üzüm önümlerini ýa-da CBD ýaglaryny hünärli we äheňli görnüşde görkezmegiň innowasion we köp taraply usulyny gözleýän kärhanalar üçin ajaýyp çözgütdir.Kiçijik bölek satuw dükany ýa-da uly zynjyr bolsun, modully bukulyp bilinýän elektron çilim displeýlerimiz size zerur çözgüdi berip biler.Dükanlarynyň umumy özüne çekijiligine ünsi çekip, önümlerini tertipli görkezmek isleýän islendik iş üçin bu zerurdyr.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň